03832227896 - 09133823045

تولید محتوا

تامین ؛ تولید ؛ تدوین و گردآوری محتواهای متنی، تصویری و ویدیویی در حوزه های هنری ؛ گردشگری ؛ تاریخی ؛ ورزشی ؛ اجتماعی 

روانشناسی ؛ سلامت و بهداشت ؛ کودکـــــان ؛ اطلاعات عمــــــومی ؛ کسب و کار ؛ تکنولوژی ؛ اقتصادی ؛ تخصص چندین ساله ی ما در

شبکه های اجتماعی و وب سایت هاست که با به کار گیری از مشاوران ومتخصصان هر حوزه توانسته ایم محتوای با کیفیت را در بســــــتر

فضای سایبری کشور تولید کنیم لیک به استحضار میرسانیم مجموعه تیک سبز آماده همکاری با مجموعه ها ؛ سازمان ها ؛ سایت ها ست که

محتوا را میشناسند و استراتژی محتوا را درک کرده اند

 

http://tikesabz.com/assets/uploads/uploader/big/c89230496781dcd385ef4835d6ad9634.jpg

Top